In de BAN van badminton!

Huishoudelijk regelement


Huishoudelijk reglement BAN Badminton Amersfoort Noord

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 2. Aanmelden kan alleen schriftelijk. Gelijktijdig met de aanmelding verleent het lid of de ouder/voogd mandaat tot doorlopende automatische incasso van de (bonds)contributie en inschrijfgeld voor het lidmaatschap.
 3. De betaling van de contributie dient per half jaar medio december en juni middels (mandaat tot) automatische incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor nieuwe leden zal de (bonds)contributie en het inschrijfgeld voor de eerste keer in de periode kort na aanvang van het lidmaatschap automatisch worden geïnd.
 4. De bondscontributie dient gelijktijdig te worden voldaan met de verenigingscontributie over het eerste halfjaar (december) of vanaf het moment van lid worden. Voor competitiespelers geldt dat 50% van de bondscontributie voor competitiedeelname over het eerste halfjaar dient te worden voldaan en 50% over het tweede halfjaar.
 5. Vooraankondiging automatische incasso: Ten minste 2 weken voor de datum van automatische incasso ontvangt het lid of de ouder/verzorger de factuur met een omschrijving van de contributie, het incassant ID en machtigingskenmerk. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan het bondsnummer waaronder u geregistreerd staat bij Badminton Nederland.
 6. De bijdrage voor bloktraining (beginnerstraining) wordt middels automatische incasso geïnd.
 7. Ingeval de betaling van de (bonds)contributie niet binnen één maand na de incassodatum is betaald, wordt € 3,40 administratiekosten in rekening gebracht verhoogd met evt. incassokosten en wettelijke rente. Het is de desbetreffende persoon dan niet meer toegestaan te spelen. Eventuele wanbetalers dienen wij te melden bij de badmintonbond.
 8. Afmelden kan schriftelijk of via de e-mail ledenadministratie@banbadminton.nl. De afmelding dient uiterlijk 15 mei binnen te zijn, indien men zich wil afmelden voor de tweede helft van het jaar. De afmelding voor de eerste helft van het volgend jaar dient uiterlijk 15 november binnen te zijn. Bij opzegging wordt er geen (bonds)contributie terugbetaald.
 9. Adreswijzigingen of andere mutaties dienen schriftelijk of via de e-mail ledenadministratie@banbadminton.nl bij de ledenadministratie gemeld te worden.
 10. Het labelbord dient ervoor de beschikbare speeltijd zo goed mogelijk over alle aanwezige spelers te verdelen. Iedereen is verplicht van het labelbord gebruik te maken. Bij verlies van het label dient er voor € 1 een nieuw label te worden gekocht bij de ledenadministratie.
 11. Inschrijven tot deelname aan de competitie geldt tot schriftelijke wederopzegging door het lid of ouder /verzorger van een junior-lid voor 1 maart (na afloop van een competitieseizoen).
 12. Boetes inzake competitie worden doorberekend aan de spelers van het desbetreffende team.
 13. Bij toerbeurt hebben competitieteams bij thuiswedstrijden 50 minuten voor aanvang zaaldienst (het opbouwen van de zaal o.a. netten en teltafels). Na afloop ruimt het team dat de laatste wedstrijd eindigt het zaal-deel met 3 netten enz. op en veegt dat deel van de zaal aan. Het laatst spelende team voert het (stof)vuil af nadat zij haar zaal deel heeft geveegd. Na afloop van de training met veren shuttles wordt de zaal aangeveegd en het (stof)vuil afgevoerd.
 14. Voor competitie geldt dat de regels van Badminton Nederland van toepassing zijn. Competitiespelers spelen wedstrijden in het BAN clubshirt.
 15. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid beëindigen wanneer het lid zich niet houdt aan het verenigingsreglement, zijn (contributie)verplichtingen niet nakomt, dan wel de goede naam van de vereniging in gevaar brengt.
 16. Voor junioren geldt na één seizoen training deelname aan de competitie. Ouders en verzorgers treden op als begeleiders tijdens competitiewedstrijden.
 17. Ouders, verzorgers en andere bezoekers nemen tijdens trainingen en wedstrijden plaats op de tribune. Uitzondering hierop is één begeleider per juniorenteam tijdens thuiswedstrijden. Voor of na de training of wedstrijd kan met de trainer, coach of  begeleider contact worden opgenomen.
 18. BAN meldt al haar leden aan als lid bij Badminton Nederland. Badminton Nederland voert een eigen ledenadministratie met NAW gegevens en geboortedatum  en verstrekt haar leden een zogenaamd bondsnummer.
 19. Een persoon heeft in beginsel het recht op inzage. Dit betekent dat een persoon het recht heeft om te vragen of en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt.
 20. BAN voert een actief ‘Beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie’. Klik hier voor de meest recent versie van dit beleid en de daarbij behorende gedragsregels.
 21. Alle leden (>14 jaar – <70 jaar) en ouders/verzorgers van junior leden <14 jaar zijn projectvrijwilliger. Een projectvrijwilliger is per jaar inzetbaar voor ten minste één verenigingsactiviteit, voor de groep (recreant of competitie) waartoe hij/zij behoort. Een projectvrijwilliger is niet vrijblijvend. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de BAN site. Door de vereniging gevraagde leden/ouders kunnen 1x weigeren maar dienen in dat geval medewerking aan een alternatieve activiteit  op te geven.
 22. BAN vrijwilligers en trainers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit met uitzondering voor vrijwilligers die incidenteel vrijwilligerswerk verrichten.
 23. BAN heeft een Continuïteitscommissie (CC). De continuïteitscommissie treedt in werking als het gehele bestuur gelijktijdig uitvalt. De continuïteitscommissie draagt dan zorg voor bestuurskandidaten. De Algemene Leden Vergadering kiest het nieuwe bestuur.
 24. De Continuïteitscommissie wordt gevormd door de voorzitters van de BAN commissies voor zover zij geen bestuurslid zijn. De namen van de leden van de continuïteitscommissie worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.
 25. Competitieteams die wedstrijden spelen met veren shuttles prepareren de veren wedstrijdshuttles 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Teamcaptains dragen zorg voor het tijdig (laten) prepareren van de shuttles. Ongebruikte wedstrijdshuttles worden na de wedstrijd of tijdens de eerstvolgende training ingeleverd bij de trainer van het betreffende team.